lập trình c sắp xếp mảng sao cho chẵn dồn về trước, lẻ dồn về sau

sắp xếp mảng sao cho tất cả các số chẵn dồn về trước, các số lẻ dồn về sau mảng và in ra màn hình mảng đã sắp xếp

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], c[100], l[100];
void main()
{
int i, j, n, m=0, k=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n;i++)
if (a[i] % 2 == 0)
{
c[k] = a[i];
k++;
}
else
{
l[m] = a[i];
m++;
}
for (j = 0; j < k; j++)a[j] = c[j];
m = 0;
for (j = k; j < n; j++)
{
a[j] = l[m];
m++;
}
printf("mang sau khi da sap xep la: \n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét