lập trình c: nhập mảng và xuất mảng 1 chiều

viết chương trình c nhập vào một mảng 1 chiều và xuất ra màn hình mảng đó.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int mang[100], n, i;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &mang[i]);
}
printf("mang ban vua nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
printf("%d  ", mang[i]);
_getch();
}


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét