lập trình c (mảng 1 chiều) tìm tổng lớn nhất của k phần tử liên tếp

viết chương trình c : mảng 1 chiều, tìm tổng lớn nhất của k (cho trước) phần tử liên tiếp trên mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int k,i,n,j;
printf("nhap so tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("tong cua k phan tu lien tiep, nhap k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i <= n-k; i++)
for (j = 0; j < k; j++)
b[i] += a[i + j];
int max = b[0];
for (i = 1; i <= n - k;i++)
if (max < b[i])max = b[i];
printf("tong lon nhat cua %d phan tu lien tiep la: %d", k, max);
_getch();

}

x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét