lập trình c kiểm tra tính đối xứng của mảng

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và kiểm tra xem mảng vừa nhập có đối xứng không, kiểm tra tính đối xứng của mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n,k=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n / 2;i++) if (a[i] != a[n -1 - i]) k++;
if (k == 0) printf("mang doi xung");
else printf("mang khong doi xung");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét