lập trình c: kiểm tra số k có thuộc mảng hay không

viết chương trình c kiểm tra số nguyên k cho trước có thuộc mảng hay không

/*cho trước mảng a gồm 10 phần tử và kiểm tra số k ta  nhập từ bàn phím có thuộc mảng không*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
void main()
{
int dem = 0, k;
printf("nhap so k: ");
scanf_s("%d", &k);
for (int i = 0; i < 10; i++)if (k == a[i])
{
printf("k thuoc mang");
dem++;
}
if (dem == 0)printf("k khong thoc mang");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét