lập trình c kiểm tra mảng gồm số chẵn,số lẻ hay cả hai

viết chương trình c kiểm tra mảng 1 chiều gồm toàn số lẻ, hay toàn số chẵn hay cả số chẵn và số lẻ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, c=0, l=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
if (a[i] % 2 == 0) c++;
else l++;
}
if (l == 0) printf("mang gom toan so chan");
if (c == 0) printf("mang gom toan so le");
if (c != 0 && l != 0) printf("mang gom ca so le va so chan");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét