lập trình c in ra các phần tử không thuộc mảng và nhỏ hơn max của mảng

viết chương trình c tìm phần tử lớn nhất của mảng và in ra màn hình các số nguyên dương không thuộc mảng và nhỏ hơn "max" của mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, j;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("cac so nguyen duong khong thuoc mang va nho hon max cua mang la:\n");
int max = a[0];
for (i = 0; i < n; i++) if (max < a[i])max = a[i];
for (i = 1; i < max; i++)
{
int dem = 0;
for (j = 0; j < n; j++)
{
if (i == a[j]) dem++;
}
if (dem == 0) printf("  %d  ", i);
}
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét