lập trình c hiển thị các dãy con tăng trong mảng 1 một chiều

viết chương trình c hiển thị các dãy con tăng trong mảng 1 một chiều. ví dụ 1,2,3,1,3,2,4,5  thì in ra các dãy con tăng là 1,2,3 và 1,3 và 2,4,5

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, dem;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\ncac day con tang la:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
while (a[i] < a[i + 1])
{
if (dem == 0) printf(" %d  %d ", a[i], a[i + 1]);
else printf(" %d ", a[i + 1]);
i++; dem++;
}
printf("\n");
}
_getch();

}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét