lập trình c đếm số phần tử phân biệt của mảng bất kì

viết chương trình nhập vào 1 mảng bất kì và dếm xem có bao nhiêu phần tử phân biệt.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, dem, n,j,k=1;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=",i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 1; i < n; i++)
{
dem = 0;
for (j = 0; j < i; j++) if (a[j] == a[i]) dem = 1;
if (dem == 0) k++;
}
printf("\nco %d phan tu phan biet\n", k);
_getch();
}

x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét