lập trình c, chèn thêm phần tử x vào vị trí k trong mảng

viết chương trình c chèn thêm 1 phần tử có giá trị x vào vị trí thứ k trong mảng 1 chiều

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i,j, n,k,x;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("A[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la: \n");
for (i=0;i<n;i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\nnhap vi tri muon chen k=");
scanf_s("%d", &k);
printf("gia tri cua phan tu, x=");
scanf_s("%d", &x);
for (i = 0; i < k-1; i++) b[i] = a[i];
b[k-1] = x;
for (j = i; j < n; j++)
{
k++;
b[k-1] = a[j];
}
for (i = 0; i < n + 1; i++)a[i] = b[i];
printf("mang sau khi chen them la:\n");
for (i = 0; i < n + 1; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét