úng dụng lệnh if xếp loại học tập trong lập trình c

úng dụng lệnh if xếp loại học tập trong lập trình c

#include"stdio.h"
#include"conio.h"
void main()
{
///nhập điểm các môn
float toan, ly, hoa, dtb;
printf("nhap diem: toan ly hoa\n");
scanf_s("%f%f%f", &toan, &ly, &hoa);
///tính điểm trung bình
dtb = (toan + ly + hoa) / 3;
///dùng lệnh if để xếp loại
if (dtb >= 9)printf("xuat sac");
else if (dtb >= 8) printf("gioi");
else if (dtb >= 7) printf("kha");
else if (dtb >= 5) printf("trung binh");
else printf("kem");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét