tính tổng số có 4 chữ số trong trong lập trình c

/*tính tổng các chữ số của 1 số có 4 chữ số trong lập trình c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b, c, d, m;
printf("nhap vao m co 4 chu so");
scanf_s("%d", &m);
/*phân tích số đó ra và gán vào từng biến*/
a = m / 1000;
b = (m % 1000) / 100;
c = (m % 100) / 10;
d = m % 10;
printf("tong cac chu so cua m la: %d", a + b + c + d);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét