tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kì nhập từ bàn phím trong lập trình c

tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kì nhập từ bàn phím trong lập trình c

#include"stdio.h"
#include"conio.h"
void main()
{
int s=0, n;
printf("nhap so nguyen: ");
scanf_s("%d", &n);
while (n % 10 != 0)
{
s += n % 10;
n /= 10;
}
printf("tong cac chu so la: %d", s);
_getch();
}
hình ảnh trong chương trình tính tổng các chữ số của 1 sô nguyen trong lập trình c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét