kiểm tra năm nhuận trong lập trình c

///kiểm tra năm nhuận trong lập trình c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int year;
printf("nhap nam:\n");
scanf_s("%d", &year);
if ((year % 400 == 0) | ((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)))
printf("la nam nhan");
else printf("khong  la nam nhuan");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét