cấu trúc của 1 chương trình ccó lẽ 1 trong những cách tốt nhất để học 1 ngôn ngữ lập trình là bằng 1 chương trình . vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta:
///chương trình c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
printf("hello world ");
_getch();
}
chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết người mới học ngon ngữ lập trình c phải làm, nó bao gồm những phần cơ bản của 1 chương trình c cần có:

  • ///chương trình c: đây là chú thích , tất cả các dòng bắt đầu bằng dấu /// là chú thích và không ảnh hưởng gì đến chương trình của chúng ta hết. có thể khai báo chú thích bằng /* chú thchs ở đây */
  • #include<stdio.h>:đây là dòng lệnh khai báo thư viện, để sử dụng được các lệnh trong trong chương trình thì chúng ta phải khai báo thư viện, ví dụ ở đây lệnh printf nằm trong thư viện stdio.h
  • void main(){}: nội dung của chương trình nằm trong dấu {}, có thể là void main() hay int main(), và 1 số kiểu khai báo nội dung của chương trình, chúng ta sẽ đề cấp đến nó trong các phần sau. bên trong nội dung của chương trình sẽ là các lệnh, chúng ta sẽ học ơ các phàn sau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét