Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy trong c


1.lệnh break
Sử dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để nó kết thúc chưa được thoả mãn. Lệnh này có thể được dùng để kết thúc một  vòng lặp không xác định hay buộc nó phải kết thúc giữa chừng thay vì kết thúc một cách bình thường. Ví dụ, chúng ta sẽ dừng việc đếm ngược trước khi nó kết thúc:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
for (; n >0 ; n--) {
printf(" %d ", n);
if (n == 3){
printf("stop"); break;
}

}
_getch();
}
2.Lệnh continue:
Lệnh continue làm cho chương trình bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và nhảy sang lần lặp tiếp theo. Ví dụ chúng ta sẽ bỏ qua số 5 trong phần đếm ngược:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
for (; n >0 ; n--) {
if (n == 5) continue;
printf(" %d ", n);
}
_getch();
}
3.Lệnh goto. 
Lệnh này cho phép nhảy vô điều kiện tới bất kì điểm nào trong chương trình. Nói chung bạn nên tránh dùng nó trong chương trình C. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một ví dụ dùng lệnh goto để đếm ngược:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
up:;
printf(" %d ", n);
n--;
if (n > 0) goto up;
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét