biểu diễn dữ liệu trong máy tính

1. biểu diễn số trong máy :
  • số nguyên không dấu : độ lớn của nó phụ thuộc vào số byte dùng để chứa nó

1B lưu trữ được số lớn nhất là 255 và số nhỏ nhất là 0
  • số nguyên có dấu: dùng bit trái cùng để biểu diễn: 0 là dương , 1 là âm
1 byte lưu trữ được số dương lớn nhất là 127, số âm nhỏ nhất là -128
2. biểu diễn kí tự trong máy:
1B biểu diễn được 256 kí tự, có trong bảng mã sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét