Hiệu ứng lắc trong androidTạo project Android:

Bước 1: Add folder đặt tên anim nằm trong thư mục res
add thư mục anim trong res
 Tạo 2 file .xml 
+ cycle.xml để cấu hình "số lần lắc "
+ shake.xml cấu hình hiệu ứng lắc

Bước 2: Sử dụng hiệu ứng lắc
Xây dựng màng hình gồm 1 button và 1 EditText
Code trong main.java


Download source code:  Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét