[Linux] Qt Creator Installation [Fedora, Ubuntu, Debian, Mint, . . . ]

Linux Qt Creator Installation


Installing the software required for CS106B/X/L is easy for Linux users.
If you're running Ubuntu, Debian, Mint, or any other Debian derivative:
  1. Open a terminal (Ctrl + Alt + t in Ubuntu)
  2. Copy the following code into the terminal and hit enter:
    sudo apt-get -y install openjdk-7-jre qtcreator build-essential
If you're running Red Hat or Fedora:
  1. Open a terminal
  2. Copy the following code into the terminal and hit enter:
    sudo yum install qt-creator
Vào Terminal gõ lệnh [ sudo yum install qt-creator]
Nhấn [y] và enter để dơwnload và install
Và đây là kết quả sau khi cài đặt thành công
Cài đặt thành công Qt Creator
Trải nghiệm với Qt Creator
Giao diện làm việc của Qt Creator

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét