[Huớng dẫn] Tạo tên CoCaCoLa bằng 1 click chuột

o Truy cập vào web:  http://cuoixl.com/coca/
o  Gõ tên cần tạo 
Gõ tên cần tạo
o Click vào "Next" để xem kết quả
StudyCoding.Net - CoCaCoCa
Bạn có thể chia sẽ bằng nút share qua facebook


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét