Custom Button Android ( Button Styles)

Các thiết kế controls trong gio diện activity android như thế nào cho đẹp? Để có giao diện thân thiện đòi hỏi từng đối tuợng trên màng hình giao diện phải đuợc thiết kế thân thiện.
Trong  bài hứong dẫn này mình sẽ huớng dẫn các bạn thiết kế giao diện của 1 control thuờng dùng nhất trong lập trình viết app - Button.

Làm thế nào để tạo style cho Button?
1) Tạo file .XML trong thư mục “res/drawable” định dạng style
2) Thêm thuộc tính ở thư mục Valuse
3) Thêm thuộc tính ở code .xml của control 
style=”@style/btnStyleOrange”

Tham khảo một số mẫu Style Buton:

1. Orange


Selector XML : custom_btn_orange.xml (Add XML to res/drawable folder)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
     <item android:state_pressed="true" >
         <shape android:shape="rectangle"  >
             <corners android:radius="3dip" />
             <stroke android:width="1dip" android:color="#c53e2b" />
             <gradient  android:angle="-90"  android:startColor="#a11005" android:endColor="#d62608"  />          
         </shape>
     </item>
    <item android:state_focused="true">
         <shape android:shape="rectangle"  >
             <corners android:radius="3dip" />
             <stroke android:width="1dip" android:color="#c53e2b" />
             <solid  android:color="#e0341e"/>    
         </shape>
     </item>
    <item >
        <shape android:shape="rectangle"  >
             <corners android:radius="3dip" />
             <stroke android:width="1dip" android:color="#c53e2b" />
             <gradient  android:angle="-90"  android:startColor="#ff6c52" android:endColor="#e0341e" />          
         </shape>
     </item>
</selector>
Button style : Add style code to values/styles.xml file
<style name="btnStyleOrange" parent="@android:style/Widget.Button">
       <item name="android:textSize">15sp</item>
       <item name="android:textStyle">bold</item>
       <item name="android:textColor">#FFFFFF</item>
       <item name="android:gravity">center</item>
       <item name="android:shadowColor">#000000</item>
       <item name="android:shadowDx">1</item>
       <item name="android:shadowDy">1</item>
       <item name="android:shadowRadius">0.6</item>
       <item name="android:background">@drawable/custom_btn_orange</item>
       <item name="android:padding">10dip</item>
   </style>Xem thêm Custom Button Android 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét