[C/C++] Bài tháp số C/C++

Nhập vào chiều cao của tháp, In ra tháp số giảm dẫn theo chiều cao và tướng số lượng phần tử tăng dần.
Source code:

#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,n,a,b;
printf("Nhap chieu cao? ");
scanf("%d",&n);
n=n*2;

for(i=1;i<n;i+=2)
{
for(j=n-1;j>i;j-=2)
printf(" ");
for(k=1;k<=(i/2)+1;++k)
printf("%d",k);
for(k=i/2;k>=1;--k)
printf("%d",k);
printf("\n");
}
scanf("%d",&n);
return 0;
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét