Chuyển chữ thuờng qua chữ hoa C/C++

Code chuyển chữ thuờng qua chữ hoa C/C++

Cách 1

Lấy ký tự đó + 32 ( theo bảng mả ASII)


 1. int main()
 2. {
 3.    
 4.          char a;
 5.          cout<<" Enter the letter   : ";
 6.          cin>>a;
 7.          if ( (>= 'A') && (<= 'Z') )
 8.          {
 9.                 int k =  int (a) + 32 ;
 10.                 cout<< " The upper case character corresponding to "<< a << "  is ..." << char(k);
 11.          }
 12.          else if ( (>= 'a') && (a<= 'z') )
 13.          {
 14.                 int k = int (a) - 32;
 15.                 cout<< " The lower case character corresponding to " << a << " is  : " << char(k);
 16.          }
 17.          else cout<< " number  " << a;
 18.          cout<< endl;
 19.          system ("pause");
 20.          return 0;
 21. }

Cách 2:

Sử dụng hàm
 1. char *strlwr(char *s) // Hoa sang thường
 2. char *strupr(char *s) // Thường sang hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét