Chèn thẻ CODE vào blogger

Chèn đọan code sau vào thẻ mã html ( ở phần chỉnh mẫu ) Trứoc thẻ đóng của
<!-- the code -->
<link href="https://sites.google.com/site/tessssssssblog/likeblog.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<link href="http://steamdev.com/snippet/css/jquery.snippet.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<script src="http://steamdev.com/snippet/js/jquery.snippet.min.js" type="text/javascript">
<!-- end the code -->

Chèn đọan code sau vào truớc thẻ đóng của body  (</body>)
<!-- the code -->
    <script type='text/javascript'>
      $(document).ready(function(){
        $(&quot;pre.java&quot;).snippet(&quot;java&quot;);
        $(&#39;pre.c&#39;).snippet(&#39;c&#39;);
        $(&#39;pre.cpp&#39;).snippet(&#39;cpp&#39;);
        $(&#39;pre.csharp&#39;).snippet(&#39;csharp&#39;);
        $(&#39;pre.html&#39;).snippet(&#39;html&#39;);
        $(&#39;pre.javascript&#39;).snippet(&#39;javascript&#39;);
        $(&#39;pre.php&#39;).snippet(&#39;php&#39;);
        $(&#39;pre.javascript_dom&#39;).snippet(&#39;javascript_dom&#39;);
        $(&#39;pre.python&#39;).snippet(&#39;python&#39;);
        $(&#39;pre.sql&#39;).snippet(&#39;sql&#39;);
        $(&#39;pre.xml&#39;).snippet(&#39;xml&#39;);
        }); </script>
<!-- the code -->


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét