Giải bài YBXX trong đề thi HSG 10 - 2014

Bài làm của bạn Lê Quang Tùng (lớp 8)

const
        fin='ybxx.inp';
        fon='ybxx.out';
var
        i,a,b,s,j,n:longint;
        nt:array [1..10000] of longint;
begin
assign(input,fin);
reset(input);
assign(output,fon);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do s:=s+i;
writeln(s*n);
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét