Lớp lập trình 1 - Vòng lặp - Đề ôn 2

Thời gian: 120 phút

(Nộp bài trước ngày 12/2/2014)
Bài 1. Đếm chữ số DEMCS
Nhập số nguyên dương n < 10^9. Đếm số lượng chữ số của n.
Ví dụ:
Input
23415
Output
5


Bài 2. Tính tổng TONG5
Cho số tự nhiên n. Tính
S = 1/2 + 3/4 + 5/6 + … + (2n+1)/(2n+2). Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân.
Input
10
Output
9.49

Bài 3. Số vị trí lẻ có giá trị chẵn LECHAN
Cho dãy số a gồm n số nguyên nguyên a1, a2, …, an. Xuất ra các số nằm ở vị trí lẻ (a1, a3, a5, ...) nhưng có giá trị chẵn trong dãy a.
Input
- Dòng đầu là số n.
- Dòng sau gồm n số a1, a2, …, an
Output: vị trí các số thỏa đề bài
Ví dụ
Input
7
2 1 3 4 2 3 1
Output
1 5

Bài 4. Chữ số đầu tiên DTIEN
Cho số tự nhiên n < 10^9. Tìm chữ số đầu tiên của nó.
Input
23415
Output
2

Bài 5. Số lũy thừa 3 LT3
Kiểm tra số tự nhiên n có dạng 3^k hay không?
Ví dụ:
Input 
27
Output
TRUE

Input
1000
Ouput
FALSE

Bài 6. Tính tổng LONG5
Cho hai số tự nhiên n, x < 100. Tính S = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/n!
Input: hai số tự nhiên n, x.
Output: số thực s, làm tròn 2 chữ số thập phân.
Ví dụ
Input
4 2
Output
4.60

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét