Trắc nghiệm nhanh Pascal (tin học lớp 8)

1. Lệnh lặp For, mỗi lần lặp giá trị của biến đếm thay đổi như thế nào?
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4

2. Cấu trúc của câu lệnh lặp For:
a) For i:= 1 to n do Câu lệnh;                                     
b) For biến đếm=1 to do Câu lệnh;
c) For biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;
d) For biến đếm:=giá trị đầu to n do Câu lệnh;

3. Số lần lặp trong câu lệnh sau là: For i:=5 to 27 do ….
a) 20 lần                                   21 lần                                       c) 22 lần                       d) 23 lần

4. Đoạn lệnh sau, mỗi lần lặp giá trị của biến i trong câu lệnh sau thay đổi như thế nào?
       While i<=10 do i:=i+3;
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4

5. Cấu trúc của câu lệnh lặp While:
a) While i<=n do Câu lệnh;                            
b) While biến đếm do Câu lệnh;
c) While điều kiện do Câu lệnh;          
d) While biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;

6. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
i:=1; S:=5;
While i<=5 do
Begin
            S:=S+i; i:=i+2;
End;
a) S=13
b) S=14
c) S=15
d) S=16

7. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
For i:=1 to 10 do
     If i mod 2=1 then    
            Write (‘i=’,i, ’ ’);
a) i=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) i=0 2 4 6 8 10
c) i=0 1 3 5 7 9
d) i=1 3 5 7 9

8. Đoạn lệnh sau đúng, sai như thế nào?
While n<=0 do;
            Write(‘Nhap lai n:’);
Readn (n);
a) Đúng
b) Sai, sau do không có ;
c) Sai, thiếu Begin end.
d) Câu b và c đúng

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét