Tính chữ số 0 tận cùng của n!

Đề bài: Nhập vào n (1<=n<=30000), hãy in ra số chữ số 0 cuối cùng của n giai thừa.

Ý tưởng cách tìm: Xét tất cả các số chia hết cho 5. Giả sử mỗi số đó có thể chia hết cho Xi chữ số 5.
Cộng tất cả các Xi đó lại thì ta được số chữ số 0.

Giả sử 25! = 15511210043330985984000000 có 6 chữ số 0 tận cùng.
ta có
5 chia hết cho 1 chữ số 5
10 chia hết cho 1 chữ số 5
15 chia hết cho 1 chữ số 5
20 chia hết cho 1 chữ số 5
25 chia hết cho 2 chữ số 5
-> suy ra tổng là 6 (đúng với kết quả là có 6 chữ số 0).

var
n, i, j, count: longint;
begin
write('Nhap N (N>=1): '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
j:=i;
while j mod 5 = 0 do
begin
j:=j div 5;
count:=count+1;
end;
end;
write(' So chu so 0 cuoi cua ',n,'! la: ',count); readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét