Nội dung ôn thi tin học 11 (Pascal)

Bạn đang chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi Tin học nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bài viết sau sẽ cung cấp khái quát nội dung ôn tập để bạn vững tâm hơn khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Tin học trẻ...

NỘI DUNG ÔN TẬP LẬP TRÌNH CĂN BẢN VỚI NGÔN NGỮ PASCAL

1. Bài toán và thuật toán
- Các ví dụ về bài toán và thuật toán
- Giải bài toán bằng máy tính

2. Ngôn ngữ lập trình Pascal
- Các thành phần cơ sở của ngôn ngữ Pascal
- Cấu trúc chương trình TP
- Một số kiểu dữ liệu chuẩn
- Khai báo biến
- Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán;
- Tổ chức vào / ra đơn giản
- Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
- Tổ chức rẽ nhánh ( Lệnh If … then … else; If … then… )
- Tổ chức rẽ nhánh Case … of
- Tổ chức lặp While… do
- Tổ chức lặp Repeat… Until…
- Tổ chức lặp For … Do…
- Kiểu dữ liệu Chuỗi (String)
- Kiểu dữ liệu mảng ARRAY: Mảng một chiều
- Kiểu dữ liệu mảng ARRAY: Mảng hai chiều
- Chương trình con: Thủ tục và Hàm
- Thủ tục có tham số
- Hàm
- Kiểu dữ bảng ghi.
- Kiểu dữ liệu tập tin File.
- Kiểu dữ liệu tập tin File văn bản.

3. Một số thuật toán:
- Tìm kiếm; Sắp xếp
- Đệ qui; Vét cạn; Quay lui; Tham lam; Qui hoạch động

Tài liệu tham khảo:
- Sách Tin học 10, 11 ( SGK và SGV) – Hồ Sỹ Đàm – NXB Giáo dục
- Tin học 10, 11 – Hòang Kiếm – NXB Giáo dục
- Bài tập Pascal tập T1,T2,T3 - Bùi Việt Hà - NXB Giáo dục
- Bài tập Pascal tập T1, T2 - Nguyễn Quý Khang – NXB Giáo dục
- Giải một bài toán trên máy tính như thế nào? – Hoàng Kiếm – NXB Giáo dục
- Bài tập Tin học chọn lọc – Hoàng Kiếm – NXB Giáo dục
- Cấu trúc dữ liệu – Nguyễn Trung Trực – ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
- Một số vấn đề chọn lọc trong môn Tin học T1, T2 – Nguyễn Xuân My – NXB Giáo dục
- Bài tập Qui họach động – Trần Đỗ Hùng – NXB Giáo dục


Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét