Ngày tháng năm sau ngày được nhập N ngày

Đề bài: Nhập ngày tháng năm. Hãy cho biết ngày tháng năm sau đó N ngày.


var d,m,y,n:integer;
Function      Songay(thang,nam: Integer):Integer;
Var             sn:Integer;
Begin
       Case thang of
                1,3,5,7,8,10,12 : sn:= 31;
                4,9,11             : sn:= 30;
                2:   If  (nam MOD 4 = 0) Then
                           sn:= 29
                      Else
                            sn:= 28;
        End;
        Songay:= sn;
End;
BEGIN
     Writeln('Nhap ngay thang nam');Readln(d,m,y);
     Writeln('Nhap N');Readln(N);
     d:=d+N;
     While d > Songay(m,y) Do
     Begin
         d:= d - Songay(m,y);
         m:= m+1;
         IF m > 12 Then
         Begin
              m:= 1;
              y:= y + 1;
         End;
    End;
Writeln('Ket qua ',d,'/',m,'/',y);
Readln;
END.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét