Cho biết tháng đó có nhiêu ngày

Đề: Nhập vào 1 năm, 1 tháng và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?

uses crt;
var a,b:integer;
     bo:boolean;
begin
write('Nhap nam :');readln(b);
if (b mod 100=0) then bo:=(b mod 400)=0 else
                      bo:=(b mod 4   )=0;
if bo then
             begin
             repeat
             clrscr;
             write('Nhap thang :');readln(a);
             until (a>0) and (a<13);
             case a of
             2:write('Co 29 ngay');
             1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
             4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
             end;
             end;
if (not bo) then
             begin
             repeat
             clrscr;
             write('Nhap thang :');readln(a);
             until (a>0) and (a<13);
             case a of
             2:write('Co 28 ngay');
             1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
             4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
             end;
             end;
readln;
end. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét