Xóa dấu cách thừa trong xâu (xử lý xâu)

Nhập 1 chuỗi, sau đó bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối, khoảng trắng ở giữa 2 từ.

var s:string;
begin
readln(s);
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos(' ',s)<>0 do delete(s,pos(' ',s),1);
writeln(s);
readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét