Xóa 1 phần tử trong mảng 1 chiều

Viết CT nhập từ bàn phím mảng 1 chiều và xóa 1 phần tử của mảng có n phần tử.

var
  n,i,q,k,p:integer;
  a,b:array [1..1000] of integer;
begin
  write('n= ');readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
    end;
  write('Xoa pt co vi tri la: ');readln(p);
  q:=0;
  for i:=1 to n do
    if q<>p then
      begin
        inc(q);
        b[q]:=a[i];
      end;
  writeln('Mang sau khi xoa la: ');
  for i:=1 to q do
    write(b[i],' ');
  readln
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét