Tìm các số mà tổng bình phương bằng chính nó

Đề bài: Cho dãy a1, a2, a3....a100 là dãy số nguyên gồm 4 chữ số có nghĩa. Đưa ra màn hình tất cả các số thỏa mãn điều kiện tổng bình phương các chữ số của nó bằng chính nó.


USES crt;
VAR a:ARRAY[1..100] OF INTEGER;
    n,m,i,j,h,k,l:INTEGER;
BEGIN    
    clrscr;
    FOR i:=1 TO 100 DO
    BEGIN
        a[i]:=random(8999)+1000;
    END;  
    writeln('Cac so ma tong binh phuong cac chu so bang no la:');
    FOR i:=1 TO 100 DO
    BEGIN
        m:=a[i] MOD 10;
        n:=a[i] DIV 1000;
        h:=(a[i] DIV 100)-n*10;
        l:=((a[i] MOD 100)-m) DIV 10;
        IF (a[i]= m*m+n*n+h*h+l*l) THEN write(a[i],',');
    END;
    readln      
END.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét