Thuật toán tìm kiếm 1 số trong mảng 2 chiều (Pascal)


Viết chương trình Pascal tìm một số (phần tử) trong mảng hai chiều. In tổng số lần và vị trí xuất hiện của các phần tử ra màn hình.


Program Tim_so;
   Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
      i,j,so,solan:Integer;
Begin
   Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
   Writeln('---------------------');
   Writeln;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
         Begin
            Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
            Readln(a[i,j]);
         End;
   Writeln;
   Write('-So muon tim: ');
   Readln(so);
   solan:=0;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
         If so=a[i,j] Then
            Begin
               solan:=solan+1;
               Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
            End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
   For i:=1 To 4 Do
      Begin
         For j:=1 To 6 Do
            Write(a[i,j]:8);
            Writeln;
      End;
   Readln
End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét