In ra 10 dòng dầu của tam giác Pascal

Tam giác Pascal là gì? Quy luật của Tam giác Pascal rất đơn giản : bắt đầu từ hàng thứ ba, mỗi số bên trong là tổng của hai số ngay phía trên nó. Ví dụ : ở hàng 3, số 2 là tổng của 1 và 1 ; hàng 4, số 3 là tổng của 2 và 1 ; hàng 5, số 6 là tổng của 3 và 3. Căn cứ theo quy luật đó, Tam giác Pascal là kéo dài đến vô hạn.
Ví dụ:
                     1
                   2 3 2
                 3 4 5 4 3
               4 5 6 7 6 5 4
             5 6 7 8 9 8 7 6 5

Đoạn code sau sẽ in ra màn hình 10 dòng đầu của tam giác Pascal (được căn giữa).

uses crt;
const n=10;
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=n downto i do
    write('  '); { <- thêm dấu cách }
   for j:=i to 2*i-1 do write(j:2); { <- đặt chỗ trống cho số}
   for j:=2*i-2 downto i do write(j:2); { <- đặt chỗ trống cho số}
   writeln;
  end;
 readln;
end. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét