In bảng mã ASCII của các ký tự chữ cái trong pascal

Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự. Khá đơn giản chỉ với 1 lệnh for.

Program Mang_Ky_Tu;
   Var
      a:Array[Char] Of Integer;
      Ch:Char;
Begin
   Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
   Writeln('------------------------');
   For Ch:='A' To 'Z' Do
      Begin
         a[Ch]:=Ord(Ch);
         Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
      End;
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét