Tuổi cha tuổi con

Nhập từ bàn phím tuổi cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn 2 lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi "Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con"?


uses crt;
var tcha,tcon,nam,kq:byte;
begin
write('nhập tuổi con:');readln(tcon);
write('nhập tuổi cha gấp ba lần tuổi con và ít nhất lớn hơn tuổi con 25:');readln(tcha);
repeat
nam:=nam+1;
tcon:=tcon+1:
tcha:=tcha+1;
until tcha=2*tcon;
kq:=nam;
writeln('vậy sau ',kq,' năm thì tuổi cha gấp 2 tuổi con');
readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét