Mảng thay vì kiểu bản ghi

Viết ra File HOSO.TXT bao gồm các thông tin của n HS (thông tin bao gồm STT, Tên và Năm vào học) vs n và thông tin hs nhập từ bàn phím, không cần xếp tên HS theo thứ tự ABC. Sau đó in ra Tên màn hình các HS có năm vào học là 2000.
Yêu cầu: Áp dụng các kiến thức về File, Array... Không sử dụng bản ghi

Uses crt;
Const
  max=100;
Var
  F:Text;
  a:array[1..max] of integer;
  ten:array[1..max] of string;
  n,i:integer;
BEGIN
  Clrscr;
  Write('Nhap so hoc sinh:');
  Readln(n);
  Assign(F,'HOSO.TXT');
  Rewrite(F);
  For i:=1 to n do
    Begin
      Writeln('Nhap thong tin ve hoc sinh thu ',i,':');
      Write('Nhap ten cua hoc sinh thu ',i,':');
      Readln(ten[i]);
      Write('Nhap nam vao hoc cua hoc sinh thu ',i,':');
      Readln(a[i]);
      Writeln;
      Writeln(F,'Hoc sinh thu ',i,', ten la:',ten[i],' vao hoc nam:',a[i]);
    End;
  Close(F);
  Writeln('Danh sach cac hoc sinh vao hoc nam 2000:');
  For i:=1 to n do
    If a[i]=2000 then writeln('Hoc sinh thu ',i,', ten la:',ten[i]);
  Write('Done !');
END.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét