Làm việc với tệp trong Pascal

Để có thể thao tác với tệp trong pascal, người lập trình cần tìm hiểu cách thức mà ngôn ngữ này cung cấp để thực hiện các công việc sau:
- Khai báo biến tệp
- Mở tệp
- Đọc hoặc ghi dữ liệu
- Đóng tệp

Cụ thể như sau:

1. Khai báo tệp
Var <tên biến tệp>: text;

2. Thao tác với tệp
a. Gắn tên tệp
Assign (<biến tệp>, <tên tệp>);
Sau lệnh gán tên tệp này, các thao tác với biến tệp thực chất là các thao tác với tệp.

b.  Mở tệp:
- Mở để đọc: rewrite(<biến tệp>);
- Mở để ghi: reset(<biến tệp>);

c. Đọc và ghi tệp văn bản
- Đọc dữ liệu từ tệp vào biến: read(<biến tệp>;<danh sách biến>); (hoặc readln)
- Ghi dữ liệu lên tệp: write(<biến tệp>;<danh sách biến>); (hoặc writeln)

sử dụng một số hàm chuẩn khi đọc hoặc ghi văn bản:
eof(<biến tệp>); kiểm tra vị trí cuối tệp: kiểu dữ liệu trả về là Boolean
eoln(<biến tệp>); kiểm tra vị trí cuối dòng: kiểu dữ liệu trả về là Boolean

d. Đóng tệp:
close(<biến tệp>);

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét