Dếm số ký tự chữ và số

Viết ct nhập vào xâu có cả chữ và số, rồi cho xuất ra có bao nhiêu kí tự chữ và bao nhiêu kí tự số.

var s: string;cs,cc,i: integer;
begin
 write('Nhap mot xau ky tu: ');
 readln(s);
 cs:=0;
 cc:=0;
 for i:=1 to length(s) do
 begin
  if (s[i] in ['0'..'9']) then cs:=cs+1;
  if s[i] in ['A'..'Z'] + ['a'..'z'] then cc:=cc+1;
 end;
 write('So cac ki tu la chu so:',cs:2,'  So cac ki tu la chu cai:',cc:4);
 readln
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét