Cấu trúc IF...THEN và ví dụ

DẠNG ĐỘC LẬP 
If (Biểu thức logic)
Then
Begin
{ Các câu lệnh };
End
Else
Begin
{ Các câu lệnh };
End;
 
Ví dụ 1: Kiểm tra một số nguyên nhập vào có phải là điểm số hay không? (trong khoảng 0-10)
Ví dụ 2: Kiểm tra một số nhập vào có phải là số nguyên tố hay không?
 
DẠNG LỒNG NHAU:
If (AccountType = 'C')
Then
Begin { If }
If (Balance > 0)
Then
Begin
Writeln ('Send new cheque book. ');
End;
End;
 
Ví dụ trên: nếu AccountType là loại C và nếu Balance > 0 thì in ra 
"Send new cheque book."
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét