Các kiểu dữ liệu chuẩn

1. Kiểu nguyên:
  • Byte
  • Integer
  • Word
  • Longint
2. Kiểu thực
  • Real
  • Extended

3. Kiểu kí tự
  • Char
4. Kiểu logic
  • Boolean
Người lập trình cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu chuẩn được xác định bởi bộ dịch và sử dụng để khai báo biến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét