Số hoàn thiện

Một số có tỗng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó dc gọi là số hoàn chỉnh.VD 6 có ước nhỏ hơn nó là 1,2,3. Tổng là 1+2+3=6.Viết chương trình xét xem một số n dược nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh không.
PROGRAM hoanthien;
VAR n:INTEGER;
FUNCTION kiemtra(x:INTEGER):BOOLEAN;
VAR tam,i:INTEGER;
BEGIN
tam:=0; kiemtra:=FALSE;
FOR i:= 1 TO (x DIV 2) DO
IF x MOD i = 0 THEN tam:=tam+i;
IF tam = x THEN kiemtra:=TRUE;
END;
BEGIN
writeln('Nhap so can kiem tra ');
readln(n);
IF kiemtra(n) THEN writeln('So ',n,' la so hoan thien')
ELSE
writeln('So ',n,' khong phai la so hoan thien');
readln;
END.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét