Phân loại lứa tuổi

Nhập họ tên và năm sinh của người và cho biết người này thuộc lứa tuổi nào: sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, người lớn tuổi. Biết rằng:
+ Sơ sinh tuổi từ 0->0
+ Nhi đồng tuổi từ 2->9
+ Thiếu niên tuổi từ 10->15
+ Thanh niên tuổi 16->32
+ Trung niên tuổi từ 33 -> 50
+ Người già tuổi từ 50 trở lên


uses crt;var
a:array[1..100] of longint;
i,n:longint;
begin
clrscr;
write('nhap so nguoi:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap tuoi cua nguoi thu ',i,':');
readln(a[i]);
end;
for i:=1 to n do
begin
write('nguoi thu',i,':');
case a[i] of
0:writeln('tre so sinh');
2..9:writeln('nhi dong');
10..5:writeln('thieu nien');
16..32:writeln('thanh nien');
33..50:writeln('trung nien');
Else writeln('nguoi gia');
end;
end;
readln;
end. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét