Phân loại lao động của công nhân

1 xí nghiệp tính tiền thưởng hàng tháng cho công nhân theo công thức: tiền thưởng bằng hệ số * 200, trong đó hệ số được tính dựa vào kết quả bình chọn phân loại a, b, c và nơi làm việc cơ sở 1 hay 2 của mỗi người trong tháng cụ thể trong bảng sau:
|Loại 1|___|CS1|___|CS2|
|A|_______|2.0|___ |2.5|
|B|_______|1.5|___ |1.8|
|C|_______|1.0|___ |1.0|
Viết chương trình nhập họ tên, phân loại lao động và nơi làm việc của công nhân. Tính tiền thưởng cho người đó.

var ten, cs: string;
  loai: char;
  i,n: integer;
  hs,tien: real;
begin
 write('Nhap so cong nhan: ');
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
  write('Nhap ten cong nhan thu ',i,': ');readln(ten);
  write('Nhap phan loai lao dong (a/b/c): ');readln(loai);
  write('Nhap noi lam viec (cs1/cs2): ');readln(cs);
  Case loai of
   'a' : if cs='cs1' then hs:=2.0
         else hs:=2.5;
   'b' : if cs='cs1' then hs:=1.5
         else hs:=1.8;
   'c' : hs:=1.0 ;
  end;
  tien:=hs*200;
  writeln('So tien thuong cua cong nhan ',ten,' la: ',tien:0:2);
 end;
 readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét