Kiểm tra tam giác

Nhập 3 số thực, kiểm tra xem chúng có phải là độ dài của 3 cạnh tam giác không, nếu có thì nó là tam giác gì (tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông)?

uses crt;
var a,b,c: real;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 3 so a, b, c: ');readln(a,b,c);
 if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then
 begin
  write('3 canh vua nhap la tam giac');
  if (a=b)or(b=c)or(a=c) then
  begin
   if(a=b)and(b=c) then
    write(' deu')
   else
    write(' can');
  end;
  if (a*a=b*b+c*c)or(b*b=a*a+c*c)or(c*c=a*a+b*b) then
   write(' vuong');
 end
 else
  write('3 canh vua nhap ko phai la tam giac');
 readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét