Kiểm tra đồng thời tính chẵn lẽ của 2 số

Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên M, N và thông báo đúng nếu M, N cùng tính chẵn lẻ, trong trường hợp ngược lại thì thông báo sai.

uses crt;
var n,m : integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 2 so m, n: ') ; readln(m,n) ;
 if( (m+n) mod 2=0 ) then writeln('Dung !')
 else writeln('Sai !') ;
 readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét