Giải phương trình bậc hai bằng Pascal

Ý tưởng: Để giải phương trình bậc 2 bằng Pascal, chúng ta sẽ tính del-ta như khi giải phương trình bậc 2 bình thường.

PROGRAM ptb2;
USES crt;
VAR a,b,c,x1,x2,d:REAL;
BEGIN
    clrscr;

    REPEAT
     write('Nhap cac he so a, b, c: ');
     readln(a,b,c);
    UNTIL a<>0;

    d:=sqr(b)-4*a*c;
   
    IF d<0 THEN write('Phuong trinh vo nghiem!')
    ELSE
    BEGIN
         x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
         x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
         IF d=0 THEN writeln('Phuong trinh co nghiem kep x = ',x1:5:1)
         ELSE writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ',x1:5:1,x2:5:1);
    END;

    readln;
END. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét