Dãy số Fibonaci

In ra màn hình dãy số Fibonaci với n số nhập từ bàn phím. Biết dãy số Fibonaci là dãy số mà F(1)=0, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2).

uses crt;
var i,n,f1,f2: integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap n: ');
 readln(n);
 f1:=0;
 f2:=1;
 for i:=1 to n do
 begin
  write(f1,' ');
  f2:=f2+f1;
  f1:=f2-f1;
 end;
 readln;
end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét